NAB2019から新設されたEsoprts部門。 多くの人が観戦中。メインスポンサーにはGlassvalley。 #pronews #nab2019 #nabshow #glassvalley #esports